Ooops!

Just nu pågår stängda test med ett antal skolor och privatpersoner. Är du också intresserad av att testa kan du höra av dig till oss på info@mathetopia.com!

Okej

Användarvillkor

Välkommen som ny användare av Mathetopia! Dokumentet som följer listar våra användarvillkor. Det är viktigt att du läser igenom dokumentet noga eftersom det beskriver dina rättigheter men också ett antal skyldigheter du som användare har. Genom att godkänna användarvillkoren godkänner du även vår integritetspolicy. I vår integritetspolicy beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi gör för att skydda dem och var du kan vända dig om du har några frågor kring vår personuppgiftsbehandling. Tack för du valt att använda Mathetopia!

1. Villkor

Dessa användarvillkor (”Villkoren”) är upprättade av Visedu AB, org. nr 559085–2975, (”Visedu” eller ”vi/oss/vår”). Villkoren gäller för dig som privatperson respektive juridisk person (”Kunden” eller ”du/dig/din”) som: (i) registrerat dig som användare på den av Visedu ägda hemsidan www.mathetopia.com, och/eller i någon av Visedus applikationer (gemensamt ”Tjänsten”), eller (ii) ingått ett separat avtal om nyttjande av Tjänsten. Villkoren samt eventuellt separat avtal utgör sammantaget det avtal (”Avtalet”) som slutits mellan Kunden och Visedu.

För Kunder som är under 18 år:

Om du som Kund är yngre än 18 år ska både du och din vårdnadshavare godkänna dessa Villkor för din räkning. Genom att godkänna dessa Villkor bekräftar du som är vårdnadshavare för en Kund under 18 år att du ger ditt samtycke att Avtalet ingås mellan Visedu och Kunden. Visedu förbehåller sig rätten att kontakta vårdnadshavare för att bekräfta att ett giltigt samtycke har lämnats.

2. Tjänst och betalning

2.1  Tjänsten

Med Tjänsten avses Visedus digitala läromedel Mathetopia inklusive all funktionalitet, alla gränssnitt och allt innehåll (innefattande all text och musik, alla bilder och filmer samt all bakomliggande data och mjukvara) som Visedu från tid till annan tillgängliggör genom Tjänsten på webbplatser och i olika applikationer. Vissa delar av Tjänsten kan från tid till annan komma att tillhandahållas gratis. Andra delar av Tjänsten måste du betala för innan du kan använda dem. De delar av Tjänsten som kan nås först efter betalning kallas ”Betaltjänsten”. De delar av Tjänsten som inte kräver betalning kallas ”Gratistjänsten”. Du kan läsa mer om Tjänsten genom att besöka våra webbplats www.mathetopia.com.

2.2  Ändringar i Tjänsten

Visedu förbehåller sig rätten att när som helst fritt ändra i och uppdatera Tjänsten, vilket innebär att till exempel Tjänstens innehåll, struktur, funktionalitet och söksystem kan komma att förändras över tid. Om du fortsätter att använda Tjänsten efter att en ändring har skett kommer du att anses ha godkänt ändringen. Du accepterar att du inte kan utkräva något som helst ansvar eller göra gällande några anspråk mot Visedu på grund av att Tjänsten ändras på det sätt som beskrivs ovan.

2.3  Koder och andra förbetalda erbjudanden

Från tid till annan kan koder, presentkort, förbetalda erbjudanden och andra liknande erbjudanden som ger tillgång till Betaltjänsten (hädanefter ”Koder”) komma att tillhandahållas eller säljas av eller på uppdrag av Visedu. Om du använder en Kod för att få tillgång till Betaltjänsten kan du komma att uppmärksammas om att särskilda villkor gäller för Koden, vilka även kan omfatta villkor för din tillgång till Tjänsten. Du samtycker härmed till att följa alla sådana särskilda villkor, vilka kommer att anses utgöra en del av Avtalet mellan dig och Visedu.

2.4  Prova på-abonnemang

Vi, eller andra å våra vägnar, kan erbjuda prova på-varianter av Betaltjänsten för en viss tid, utan krav på betalning eller till ett reducerat pris (ett ”Prova på-abonnemang”). Syftet med ett Prova på-abonnemang är att användare ska kunna testa Betaltjänsten, eller delar därav, under en begränsad period för att bilda sig en uppfattning om Tjänsten. Visedu förbehåller sig rätten att helt efter eget gottfinnande avgränsa Prova på-abonnemangen och att dra tillbaka eller ändra ett Prova på-abonnemang när som helst utan förvarning och utan ansvar, i den största utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag. För vissa Prova på-abonnemang kommer vi kräva att du lämnar dina betalningsuppgifter för att starta Prova på-abonnemanget. När sådana prova på-abonnemang upphör kan vi komma att automatiskt börja debitera dig för det tillämpliga betalda abonnemanget från och med den första dagen efter prova på- abonnemangets upphörande, på en återkommande månadsbasis. Genom att uppge dina betalningsuppgifter i samband med tecknandet av prova på-abonnemanget accepterar du att vi debiterar dig denna avgift med användning av de angivna betalningsuppgifterna. Om du inte vill ha denna avgift måste du säga upp det aktuella betalda abonnemanget genom ditt kontos abonnemangssida eller avsluta ditt konto innan prova på-abonnemanget löper ut. Om du fortsättningsvis inte vill debiteras på en återkommande månadsbasis måste du säga upp det aktuella betalda abonnemanget genom ditt kontos abonnemangssida eller avsluta ditt konto innan den aktuella betalningsperioden tar slut. Betalda abonnemang kan inte sägas upp före utgången av den period som du redan har betalat för.

3. Licensupplåtelse och dina rättigheter som användare

3.1 Immateriella rättigheter

      

Tjänsten och alla immateriella rättigheter hänförliga till denna tillhör Visedu. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats Kunden enligt Avtalet är förbehållna Visedu. Avtalet medför inte att någon immateriell rättighet eller del av sådan rättighet, utöver den i Avtalet specificerade nyttjanderätten, övergår till Kunden. Detta innebär också att du inte har rätt att analysera, undersöka, ändra, kopiera, sprida, sälja eller på något annat immaterialrättsligt relevant sätt förfoga över Tjänsten, annat än (i) vad som följer av detta Avtal eller tvingande tillämplig lagstiftning, eller (ii) om du inhämtat Visedus föregående skriftliga samtycke till sådant förfogande.

3.2 Licensupplåtelse

       

Visedu upplåter härmed en icke-exklusiv rätt för dig att använda Tjänsten under avtalstiden (se punkt 4 nedan om avtalstiden) på de villkor som framgår av detta Avtal och med de rättigheter och begränsningar som följer av att du antingen har aktiverat Betaltjänsten eller använder Gratistjänsten. Licensen upplåts till en viss namngiven person i enlighet med överenskommelse i eventuellt separat avtal eller vid Kundens registrering. Följande villkor gäller också för privatpersoner respektive juridiska personer. A) Privatperson Användare med privat abonnemang har rätt att använda Tjänsten för enskilt bruk. Varje användarkonto är personligt och får ej delas med andra. Tillgång till Tjänsten erhålls när registrering har slutförts och Villkoren accepterats. Tjänsten anses levererad då Kunden får tillgång till Tjänsten efter att registrering har slutförts och Villkoren accepterats. B) Juridisk person Användare som nyttjar Betaltjänsten genom betalning via juridisk person har rätt att använda Tjänsten i enlighet med detta avtal. Tillgång till Betaltjänsten erhålls när registrering har slutförts, Villkoren accepterats och information nödvändig för att debitera kostnaden för Betaltjänsten har angivits. Tjänsten anses då även levererad.

3.3 Användarinnehåll

Du behåller äganderätten och eventuella immateriella rättigheter till sådant innehåll som du eventuellt skapar inom Tjänsten och all feedback som du på annat sätt lämnar till Visedu (”Användarinnehåll”) men genom att ingå detta Avtal upplåter du emellertid en i tiden obegränsad icke-exklusiv licens för Visedu att använda sådant Användarinnehåll i syfte att leverera, vidareutveckla och marknadsföra Tjänsten, inklusive rätten att modifiera Användarinnehållet och att underlicensiera detta till tredje parter. Du bekräftar och accepterar att denna licens kvarstår även om Avtalet sägs upp, oavsett anledningen till sådan uppsägning.

4. Avtalstid, uppsägning och avstängning

4.1 Avtalstid och uppsägning utan särskild anledning

Detta Avtal gäller tills dess att det sägs upp av antingen dig eller Visedu. Både du och Visedu har rätt att när som helst och utan särskild anledning säga upp Avtalet och din användning av Tjänsten. Om du använder Betaltjänsten upphör i så fall detta Avtal och din rätt att använda Tjänsten när din pågående betalda abonnemangsperiod löper ut. Om du använder Gratistjänsten så upphör Avtalet och din rätt att använda Tjänsten omedelbart.

4.2 Uppsägning på grund av avtalsbrott

Visedu har rätt att säga upp detta Avtal med omedelbar verkan om Kunden bryter mot Avtalet i något väsentligt hänseende. Du accepterar och bekräftar att du är införstådd med att du kan komma att bli skyldig att ersätta Visedu för den eventuella skada som Visedu lider till följd av ett avtalsbrott, t.ex. om du förfogar över Tjänsten i strid med licensvillkoren i punkt 3 ovan eller möjliggör för andra att få obehörig tillgång till Tjänsten.

4.3  Tillfällig avstängning av Tjänsten

Visedu kan komma att tillfälligt begränsa eller stänga av din tillgång till Tjänsten från tid till annan. Detta kan t.ex. bero på att Visedu genomför underhåll på Tjänsten. Visedu har också rätt att spärra din tillgång till Tjänsten om du faktiskt har eller Visedu har skälig anledning att misstänka att du har använt Tjänsten, dess innehåll eller Visedus immateriella rättigheter i strid med dessa Villkor, eller att du på annat sätt brutit mot Avtalet. Om du inte betalar din abonnemangsavgift i tid har Visedu också rätt att spärra din tillgång till Betaltjänsten, eller ersätta den med Gratistjänsten, till dess att betalningen är erlagd.

4.4  Ingen ersättning

Om du eller Visedu säger upp Avtalet, eller om Visedu avbryter din tillgång till Tjänsten enligt ovan, accepterar du att Visedu, i den största utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, inte har något ansvar eller några förpliktelser gentemot dig och att Visedu inte kommer att återbetala eventuella belopp som du redan har betalat.

4.5 Mer information om uppsägning

Om du behöver mer information om hur du kan säga upp ditt konto för Tjänsten, vänligen kontakta oss via info@mathetopia.com.

5. ÅngerrättT

Enligt lagen (SFS 2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen) har du om du är konsument ångerrätt i 14 dagar efter dagen då avtalet om abonnemanget ingicks. Om Kunden önskar utnyttja ångerrätten inom denna tidsram kan Kunden avsluta sitt abonnemang via e-post till info@mathetopia.com.

6. Upplåtelse och överlåtelse

Kunden äger inte rätt att, utan Visedu samtycke, upplåta eller överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet. Visedu har rätt att överlåta Avtalen eller någon del av dem och Visedu har rätt att delegera vissa eller alla sina skyldigheter enligt Avtalen. Du får inte överlåta Avtalen eller någon del av dem och inte heller överföra eller underlicensiera dina rättigheter enligt Avtalet till någon tredje part.

7. Användning och ansvar

Kunden får inte använda Tjänsten i strid med Avtalet eller i strid med tillämpliga lagar och föreskrifter. Kunden förbinder sig att inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig samt se till att handlingar såsom användarnamn och lösenord för Tjänsten förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till dessa. Kunden skall omgående underrätta Visedu om det kan befaras att någon obehörig fått kännedom om Kundens lösenord, eller på annat vis obehörigen fått tillgång till Kundens konto. I fall då Visedu kan konstatera att Kundens användarnamn och lösenord missbrukas har Visedu även rätt att tilldela Kunden ett nytt användarnamn och lösenord.

8. Support

Visedu ger support på Tjänsten över email och vi försöker alltid svara inom 24 timmar, även om vi inte alltid kan garantera att du får svar inom denna tid. Support sker via info@mathetopia.com.

9. Meddelanden

Meddelanden från Visedu till Kunden som skickats till den av Kunden angivna e- postadressen och/eller till Kundens angivna mobiltelefonnummer skall anses ha nått Kunden ett dygn efter att meddelandet skickades. Det är din skyldighet att meddela Visedu om du skulle byta kontaktuppgifter och Visedu har rätt att förlita sig på att de kontaktuppgifter du vid var tid har registrerat hos Visedu är korrekta.

10. Ansvar och ansvarsbegränsning

Visedu garanterar att Visedu har rätt att upplåta licens till Tjänsten enligt dessa Villkor. Visedu åtar sig inget ansvar för eventuella fel och brister i innehållet i Tjänsten eller i dess tillgänglighet och du bekräftar att du förstår att ingen mjukvara eller digital tjänst är helt felfri och att t.ex. buggar kan uppstå i Tjänsten. Visedu bär inte heller ansvar för eventuella skador, vare sig direkta eller indirekta, som orsakas eller uppkommer till följd av användningen av Tjänsten, inklusive eventuella skador som uppkommer till följd av att Tjänsten inte kan användas på avsett sätt t.ex. då Tjänsten tillfälligt ligger nere eller drabbas av störningar.

12. Ändrade villkor

Visedu förbehåller sig rätten att från en tid till annan ändra Villkoren. Meddelande om ändring meddelas på Tjänstens webbplats senast 14 dagar innan ändringen träder i kraft, samt kan komma att meddelas Kunden via angivna kontaktuppgifter till angivenadress inom samma tidsram. Ändringar är bindande för Kunden om inte ändringen skäligen kan anses innebära väsentlig olägenhet för Kunden och denne senast 7 dagar efter mottaget meddelande om en kommande ändring meddelar Visedu om omedelbar uppsägning av Tjänsten. Avtalet upphör då att gälla så snart Visedu fått meddelande om uppsägning.

13. Tillämlig lag och tvistlösning

Tvist med anledning av detta avtal mellan Visedu och Kunden skall avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt. Om du är konsument och har synpunkter eller klagomål på Tjänsten, kan du också vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (”ARN”). Du hittar mer information om ARN på www.arn.se.

14. Kontakta oss

Du är välkommen att kontakta oss angående frågor kring detta avtal via någon av följande kontaktuppgifter: E-post: info@mathetopia.com Postadress: Kunskapslänken 44 lgh 1103, 583 30 Linköping